برنامه توسعه ۴۶۶ میلیون یورویی برای بازسازی گراند پاله

سه سال تعطیلی از ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۳ برای بازسازی گراند پاله گراند پاله (کاخ بزرگ) در پاریس که محل برپایی نمایشگاههای تاریخی از سال ۱۹۰۰ بوده، برای مدت تقریبی سه…