گفت و گو با سیامک نصر پیرامون نمایشگاه اضطرار در گالری هما