بحران مالی در خانه هنرمندان ایران

مدیر عامل خانه هنرمندان ایران روز دوشنبه ۱۷ شهریور ماه نسبت به احتمال تعطیلی این قطب هنری هشدار داد. مجید رجبی معمار در گفتگو با ایسنا با بیان مشکلات جدی…