جشنواره ی Des Architectures Vives

جشنواره معماری جشنواره ی سالیانه ی “معماری درخشان” Des Architectures Vives برنامه ای با هدف شروع تفکر و تاملی بر معماری و توسعه ی آن در بافت شهری موجود است.…