به اندازه گذشته تاریک؛ بلال وازن+

به اندازه گذشته تاریک؛ بلال وازن