برای اولین بار سالی با دو رنگ

اگرچه هیچ گاه نمی‌توان برای یک سال رنگی را برگزید، اما همه ساله به طور نمادین با گزینش یک رنگ جدید، فرصتی برای بیان احساسات و بروز خلاقیت طراحان پدید می‌آورند. شرکت…