سه عکس مهم در تاریخ عکاسی جنگ

وحشتناک و تاثیرگذار جنگ همواره یکی از نامیمون ترین خاطرات بشری را رقم زده است و در این میان هنر عکاسی و فیلم‌برداری توانسته‌اند با ثبت تلخ‌ترین لحظات زندگی بشر،کمک شایانی…