پوران فرخزاد نویسنده و پژوهشگر درگذشت

متاسفانه باخبر شدیم صبح پنج‌شنبه، نهم دی‌ماه پوران فرخزاد پس از یک دوره بیماری بر اثر ایست قلبی درگذشت. روز گذشته پزشکان معالج پوران فرخزاد در بیمارستان ایرانمهر تهران حال…