هزاران اثر هنری در امریکا به عرصه عمومی واگذار شدند

با آن‌که جهان در هنگام ورود به سال تازه میلادی در شرایط سختی به سر می‌برد، اما خبر برداشته شدن محدودیت نشر هزاران اثر هنری در امریکا می‌تواند خبر خوشی…