نمایشگاه هنر قاجار در موزه آقاخان تورنتو

خاندان قاجاریه، از خانواده‌های بزرگ ایران بودند که سالیانی دراز بر ایران حکومت راندند (۱۱۷۴-۱۳۰۴). دودمان قاجار در تاریخ ایران به بی‌کفایتی مشهور بوده و در این دوره اقتصاد ایران…