بازگشایی سردابه های دومیتیلا در شهر رم، پس از سالها مرمت

زندگی تازه در مقابر دومیتیلا رم سردابه های دومیتیلا با تکنولوژی لیزر و اسکن مرمت شدند که به رنگهای رو به افول داستانهای زندگی و مرگ جامعه اولیه مسیحیت جانی…