پیشنهاد شهروندی صربستان به پیکاسوی کوچک افغانستان

کودک ده ساله افغان که همراه با خانواده‌اش هشت ماه پیش افغانستان را به مقصد اروپا ترک کردند، امروز به یکی از چهره‌های شاخص اردوگاه پناهجویان صربستان تبدیل شده است.…

دو زمان در یک مکان

دیدن عکس‌های قدیمی برای بسیاری ما سرگرمی مهیجی به شمار می‌رود. گاهی هم دیدن این تصاویر قدیمی از سرگرمی فراتر رفته و نوستالژی حاصل از ارتباط با آن‌ها ما را…