گفت و گو با سولماز مالک پیرامون نمایشگاه “من زن” در گالری مهروا