پروژه ی توپ قرمز و سفر آن به شهرهای مختلف

پروژه ی توپ قرمز یا ” The RedBall Project” از سال ۲۰۰۱ در حال سفر به نقاط مختلف دنیا بوده است و در شهرهای مهمی همچون پاریس، سیدنی، شیکاگو،تایپه و…