زمین برگرفته از خون و دریای سرخ

زمین خون جاروب و دریای سرخ  اینستالیشنی است که در سال ۲۰۱۴ در خندق برج لندن در انگلیس به نمایش گذشته شده است . خالق این اثر پل کومینس است…