بنای یادبود کهنه سربازان جنگ ویتنام

شاهکاری از یک دانشجوی معماری بنای یادبود کهنه سربازان جنگ ویتنام هم مانند برج آزادی تهران (شهیاد) توسط یک دانشجوی جوان طراحی شد. در سال 1981 هنگامی که مایا یینگ لین…