فراخوان نمایشـگاه سـالانـه ی بـوم

امید یعقوبی با همکاری گالری طوبی تهران، گالری صورتگر کرمان و گالری باران رفسنجان اولین نمایشگاه سالانه ی هنرهای تجسمی بوم را  به منظور نمایش و فـروش آثار هنرمندان طـراح، نقـاش و مجسمـه ساز کشـور برگـزار  می کند.
این نمایشگاه در دو بخـش فراخـوان و ویـژه برگــزار می شـود. در بخش فراخوان، هـنرمندان پــس از شــرکت در فراخـــوان انتخــاب شـده و در بخش ویـژه، هنرمنـدان بدون شرکت در فراخـوان و توسـط نمایشـگاه گـردان از تهـران، اصفهـان و کرمـان نمایـش داده می شونـد. لــذا بدینـوسیـله از کـلیــه ی هنرمنـدان طـراح، نـقــاش و مجســمه سـاز کشـور دعـوت می شـود تـا در فراخـوان نمایشـگاه سالانـه ی بـوم شرکـت نماینـد.

هنرمنـدان گرامی جهت شرکت در فراخوان لطفا درخواست خـود را شامل مشخصات زیـر:
| نام و نام خانـوادگی|سال تولد|مدرک و رشته تحصیلی|سابقه نمایشگاه های
انفرادی و گروهی|محل سکونت|شماره تماس|عکس هنرمند|تصویر آثار (حداکثر ۸
اثر) با مشخصات آثار شامـل : سـایـز، تکنیـک و سـال خلـق|  را به
ایمیـلomidprojects@gmail.com
و یا تلگـرام به شمـاره ۰۹۲۱۷۵۴۹۹۳۱ تا پایان روز جـمعـه ۳۰ بهمـن ماه ۱۳۹۴ ارسـال نماییـد.
درخواست ها پس از بررسی پاسخ داده می شوند.

توضیحات:

موضوع و تکنیک آثار آزاد است و بزرگترین ضلع اثر نباید بیشتر از  ۸۰ سانتیمتر  باشد.
نمایشگاه در نیمه اول اسفندماه ۱۳۹۴ به مدت یکهفته در گالری صورتگر کرمان برگزار می شود.
آثار در کاتالوگ نمایشگاه منتشر می شوند و به هنرمندان گواهی شرکت در نمایشگاه اعطاء می شود.
شرکت در نمایشگاه رایگان است.

TELEGRAM.ME/OMIDPROJECTS
INSTAGRAM.COM/OMIDPROJECTS

تحریریه هنرگردی

نوشته های مشابه

پاسخی بدهید