هنرگردی مجله تخصصی هنری ایران

مجله مستقل و تخصصی هنرهای تجسمی و مفهموی

پس از انقلاب روسیه و جنگ داخلی بعد از آن (۱۹۱۷-۱۹۲۲میلادی)، استفاده از پوستر به عنوان ابزار تبلیغاتی قدرتمندى براى معرفى اصلاحات اقتصادى رژیم حاکم اتحاد جماهیر شوروی مورد استفاده قرار گرفت. پوستر که بخشی جدایی ناپذیر از زندگی روزمره شده بود، به عنوان یک محیط جذاب براى ساختن جامعه سوسیالیستى به هنرمندان اختصاص داده شد. در تعدادى از پوستر هاى آن دوران نماد قطار، پیشرفت اقتصادى روسیه براى مردم عادى جامعه سوسیالیستی به نمایش گذاشته است. برخی طراحان احساس کردند طراحی های کمیک سنتی بهترین راه برای رسیدن به پرولتاریا است. برخی دیگر از تکنیک های ویرایش عکاسی و سینمایی به عنوان زبان بصری جدید و سازنده استفاده کردند. امید این بود که سبک کلاژ برای مردم عادی الهام بخش بوده تا به طور فعال با تصویر درگیر شوند و در مورد پیام ارایه شده عمیقاً فکر کنند.

 در سال ۱۹۳۲ استالین این سبک طراحی گرافیک را به عنوان نوعی فرمالیسم مبهم رد کرد و آن را با یک واقع گرایی مستند سوسیالیستی که حول محور تصویری قهرمانانه جایگزین کرد.

اولین خط راه آهنى که بر روی آن قطارهاى بخار استفاده شد به سال ١٨٣۵ بین دو شهر مسکو و سن پترزبورگ باز میگردد. کشیده شدن راه آهن به سمت اروپاى مرکزى، سیبرى و شرق دور براى حمل و نقل محصولات کشاورزى و صنعتى به نمادى براى توسعه و شکوفایى اقتصادى تبدیل شد.

قطار در بزنگاه هاى تاریخى روسیه نقش اساسى دارد. در سال ١٩١٧ نیروهاى انقلابى جلوى قطار نیکلاى دوم تزار روسیه را در حالى که از جبهه هاى جنگ جهانى اول برمیگشت گرفته اند و دولت او را سرنگون کردند. همچنین در آوریل آن سال لنین از رهبران انقلابى بلشویک ها با قطار از تبعید یازده ساله در سوئیس به روسیه بازگشت.

قطار؛ نمادی برای پیشرفت سوسیالیستی
نیکلاى میخایلوویچ کوچرگین (١٩٧۴- ١٨٩٧)

دیدگاهتان را بنویسید