محیط زیست، موقعیت… چگونه معماری حضور پیدا می کند؟

اگر انسان در “محیط” زندگی می کنند، بنابراین ما باید شناخت درستی از محیط و محیط زیست داشته باشیم و بدانیم که محیط زیست چه معنایی دارد! به نظر می رسد بهترین معادل برای محیط زیست “طبیعت” باشد. اگر ساختن یک محیط زیست مصنوعی به معنای خلق محیط زیست به عنوان (جایگزین) طبیعت باشد، بنابراین آیا محیط مصنوعی باید تلاش کند تا فراتر از ماده ای مصنوعی قدم بردارد و به عنوان پدیده ای طبیعی و وضعیتی مشابه طبیعت ظاهر شود؟

Aether Architects_cloud odeum_china_honargardi_artevents_2016_mina mokhtarian (4)

چیدمان Cloud Odeum از گروه معماری Aether Architects با موضوع “رهایی شهر” از منظر “تصور دوباره از شهر”، و سپس پیشنهاد ایده ی “Odeum” (ترکیبی از قطعات روزانه)، یک Odeum شهری است که نفوذ و گسترش محیط ( رفتار، آب و هوا، منظر و غیره) را با در نظر گرفتن تغییراتی زمانی نشان می دهد.  از طریق تصور دوباره ( رفتاری یا فکری) و استفاده از عناصر پایه ” ساختمان/ فضا” یعنی چیزی که شهر را شکل می دهد، “Cloud Odeum” تلاش می کند تا روابط محیطی میان ماده و فرم را نشان دهد، و علاوه بر این، برای گفتمان، خیال پردازی برای خلق کردن و امکانات ساخت محیط زیست (شهری/ ساخت و ساز) از طریق فرایند تعاملی بدن و فضا، الهام بخش می باشد.

Aether Architects_cloud odeum_china_honargardi_artevents_2016_mina mokhtarian (6)

در نهایت Cloud Odeum دیدی نسبی را ارائه می دهد، به گونه ای که مخاطبان برای گسترش مشاهدات خود در فضا به جستجو ادامه می دهند، حس می کنند و فکر می کنند. هدف از وجود خود ساختمان در اینجا اثبات این موضوع برای مردم است که آنها در صحنه ای از فضا زندگی می کنند. Cloud Odeum همچنین امید آن است که این چیدمان نوعی فرصت یا جبران خسارت باشد تا به مخاطبان اجازه دهیم که تشخیص بدهند که معماری نباید فقط به عنوان یک تصویر ثابت تصور شود، و این راهی برای راهنمایی آنها برای فهم دوباره شهر، فرم، فضا و همچنین زمان است.

Aether Architects_cloud odeum_china_honargardi_artevents_2016_mina mokhtarian_plans (2)

مینا مختاریان

معمار

نوشته های مشابه

پاسخی بدهید