نقاشی های حسین سلطانی در گالری هما

 حسین سلطانی ششمین نمایش انفرادی خود را در گالری هما برگزار می کند. این مجموعه با عنوان داستان پیکان سفید از تاریخ 16 تا 27 آبان ماه 1393 رو در روی علاقه مندان خواهد بود. نقاشی حسین سلطانی واجد رابطه های نشانه ای متعددی ست که خودش اصرار زیادی بر افشا و اعلان آنها نداشته است. اغراق نیست اگر او را از پیشگامان واقعگرایی در نقاشی پس از جنگ ایران و عراق به حساب آوریم. در آثاری که طی پانزده سال اخیر خلق کرده به شکل پیگیری با محوریت قرار دادن اتومبیل پیکان امکان ابرازهای متعددی از فضای ایران معاصر را داشته است. اینبار در سری داستان پیکان سفید با تغییر سرنوشت یک پیکان از سال های اواسط دهه ی پنجاه تا اواخر دهه ی هشتاد نحوه ی زیست مردم و ساخت دراماتیک این سال ها را مورد بازبینی قرار داده است. شهروز نظری درباره ی این مجموعه می گوید: آثار حسین سلطانی را باید به شکل یکپارچه و در یک فرایند یک دهه ای بررسی کرد اما سری داستان پیکان سفید به لحاظ ساخت کانسپتیک با هیچ دوره ی دیگری از این هنرمند قابل مقایسه نیست و از این منظر این طراحی- نقاشی ها را باید یک هوای تازه درآثار حسین سلطانی دید.

iran_art_homa_595

کسرا علیها

http://mehrazin.wordpress.com

اینجا بخونید: ir.linkedin.com/pub/kasra-m-aliha/3b/469/797/

نوشته های مشابه

پاسخی بدهید