گفتگو با یاری استوانی

یاری استوانی متولد ۲۹ فروردین ۴۱ نقاش ایرانی ساکن آمریکا میباشد وی در بیانیه خود گفته است:

آثار من فرآیند محور و بداهه گونه در میانه قلمروی ناآشکار، اسرارآمیز و رمزآلود – و برای من معنوی – در آیند و روند هستند. سفری شخصی و مکاشفانه بواسطه کیمیای رنگ، فام، نور، بافت و بوطیقای فضا.
نقاشی برای من، نه گزارشی از یک تجربه، بلکه مدرکی بصری از آن تجربه است. به عبارت دیگر نقاشی نه به عنوان بازنمایی از انرژیی معنوی بلکه ترجمانی از آن نیرو بصورت نور و بافت که در فضای میان سکون و حرکت، ظهور و سقوط ره باز می کند.
من انتزاع را نه یک واقعیت خارجی بلکه تجسمی از حالت روحی و ذهنی می دانم. گستره کارهای من که در سیر نقاشی معاصر جای می گیرند از اکسپرسیونیسم انتزاعی در غرب تا زیبا شناسی ایرانی و تائوئیستی/ ذن در شرق و دیگر راه های خیال انگیز و جاوید خرد را در بر می گیرد.

گفتگوی شایان شعبان با این هنرمند را در زیر گوش دهید:

شایان شعبان

نوشته های مشابه

پاسخی بدهید