هنرگردی مجله تخصصی هنری ایران

مجله مستقل و تخصصی هنرهای تجسمی و مفهموی

اعتصاب کارمندان موزه در بریتانیا برای افزایش حقوق

اعتصاب برای دستمزد بیش تر

لندن – در روز چهارشنبه هزاران نفر از کارمندان بخش دولتی در دادگاه های بریتانیا، مراکز کاریابی و موزه ها در اعتراض به میزان دستمزد، دست به اعتصاب زدند که موجب واکنش خشمگینانه‌ی دولت شد. بنا گفته‌ی اتحادیه خدمات عمومی و تجاری در حدود 250،000 نفر از اعضا در این اعتصاب شرکت کردند. این در حالیست که بر پایه‌ی گفته‌ی دولت […]