هنرهای تجسمی سینما تئاتر اخبار هنر موسیقی جشنواره ها رسانه تخصصی

Tags : برنامه گالری گردی

رویداد های هنری گالری گردی

برنامه گالری گردی | آدینه ۶ دی ۱۳۹۸

 برنامه گالری های تهران | آدینه ۶ دی ۱۳۹۸   نگارخانه-موزه هنرمند- کیوریتور مدیوم- عنوان تاریخ- ساعت بازدید نشانی- روزهای تعطیل ۱ ۰۰۹۸۲۱ پروین شکری نقاشی – قفای حاضران ۶ – ۱۷ دی از ساعت ۱۶ تا ۲۰ خیابان کریمخان زند، خیابان خردمند، کوچه ۱۸، شماره ۲۵ ۲ ۴ —     از ساعت ۱۱ […]ادامه مطلب

گالری گردی

برنامه گالری گردی | آدینه ۲۲ آذر ۱۳۹۸

 برنامه گالری های تهران | آدینه ۲۲ آذر ۱۳۹۸   نگارخانه-موزه هنرمند- کیوریتور مدیوم- عنوان تاریخ- ساعت بازدید نشانی- روزهای تعطیل ۱ ۰۰۹۸۲۱ رضا عابدینی   شناس‌نامه‌ی رضا عابدینی ۱۵ آذر – ۳ دی از ساعت ۱۶ تا ۲۰ خیابان کریمخان زند، خیابان خردمند، کوچه ۱۸، شماره ۲۵ ۲ ۴ —     از ساعت […]ادامه مطلب

گالری گردی

برنامه گالری گردی | آدینه ۱۵ آذر ۱۳۹۸

 برنامه گالری های تهران | آدینه ۱۵ آذر ۱۳۹۸   نگارخانه-موزه هنرمند- کیوریتور مدیوم- عنوان تاریخ- ساعت بازدید نشانی- روزهای تعطیل ۱ ۰۰۹۸۲۱ رضا عابدینی   شناس‌نامه‌ی رضا عابدینی ۱۵ آذر – ۳ دی از ساعت ۱۶ تا ۲۰ خیابان کریمخان زند، خیابان خردمند، کوچه ۱۸، شماره ۲۵ ۲ ۴ —   از ساعت ۱۱ […]ادامه مطلب

گالری گردی

برنامه گالری گردی | آدینه ۸ آذر ۱۳۹۸

 برنامه گالری های تهران | آدینه ۸ آذر ۱۳۹۸   نگارخانه-موزه هنرمند- کیوریتور مدیوم- عنوان تاریخ- ساعت بازدید نشانی- روزهای تعطیل ۱ ۰۰۹۸۲۱ می می امینی   پروانه ۸ – ۱۳ آذر از ساعت ۱۶ تا ۲۰ خیابان کریمخان زند، خیابان خردمند، کوچه ۱۸، شماره ۲۵ ۲ ۴ —     از ساعت ۱۱ تا […]ادامه مطلب

رویداد های هنری گالری گردی هنرهای تجسمی

برنامه گالری گردی | آدینه ۲۴ آبان ۱۳۹۸

 برنامه گالری های تهران | آدینه ۲۴ آبان ۱۳۹۸   نگارخانه-موزه هنرمند- کیوریتور مدیوم- عنوان تاریخ- ساعت بازدید نشانی- روزهای تعطیل ۱ ۰۰۹۸۲۱ —     از ساعت ۱۶ تا ۲۰ خیابان کریمخان زند، خیابان خردمند، کوچه ۱۸، شماره ۲۵ ۲ ۴ —     از ساعت ۱۱ تا ۲۰ خیابان شریعتی، نرسیده به پل […]ادامه مطلب

رویداد های هنری گالری گردی

برنامه گالری گردی | آدینه ۱۷ آبان ۱۳۹۸

 برنامه گالری های تهران | آدینه ۱۷ آبان ۱۳۹۸   نگارخانه-موزه هنرمند- کیوریتور مدیوم- عنوان تاریخ- ساعت بازدید نشانی- روزهای تعطیل ۱ ۰۰۹۸۲۱ —   از ساعت ۱۶ تا ۲۰ خیابان کریمخان زند، خیابان خردمند، کوچه ۱۸، شماره ۲۵ ۲ ۴ —   از ساعت ۱۱ تا ۲۰ خیابان شریعتی، نرسیده به پل سید خندان، […]ادامه مطلب

رویداد های هنری هنرهای تجسمی

برنامه گالری گردی | آدینه ۱۰ آبان ۱۳۹۸

 برنامه گالری های تهران | آدینه ۱۰ آبان ۱۳۹۸   نگارخانه-موزه هنرمند- کیوریتور مدیوم- عنوان تاریخ- ساعت بازدید نشانی- روزهای تعطیل ۱ ۰۰۹۸۲۱ —   از ساعت ۱۶ تا ۲۰ خیابان کریمخان زند، خیابان خردمند، کوچه ۱۸، شماره ۲۵ ۲ ۴ —   از ساعت ۱۱ تا ۲۰ خیابان شریعتی، نرسیده به پل سید خندان، […]ادامه مطلب

رویداد های هنری گالری گردی

برنامه گالری گردی | آدینه ۳ آبان ۱۳۹۸

 برنامه گالری های تهران | آدینه ۳ آبان ۱۳۹۸   نگارخانه-موزه هنرمند- کیوریتور مدیوم- عنوان تاریخ- ساعت بازدید نشانی- روزهای تعطیل ۱ ۰۰۹۸۲۱ —     از ساعت ۱۶ تا ۲۰ خیابان کریمخان زند، خیابان خردمند، کوچه ۱۸، شماره ۲۵ ۲ ۴ —     از ساعت ۱۱ تا ۲۰ خیابان شریعتی، نرسیده به پل […]ادامه مطلب

رویداد های هنری

برنامه گالری گردی | آدینه ۲۶ مهرماه ۱۳۹۸

 برنامه گالری های تهران | آدینه ۲۶ مهرماه ۱۳۹۸   نگارخانه-موزه هنرمند- کیوریتور مدیوم- عنوان تاریخ- ساعت بازدید نشانی- روزهای تعطیل ۱ ۰۰۹۸۲۱ —     از ساعت ۱۶ تا ۲۰ خیابان کریمخان زند، خیابان خردمند، کوچه ۱۸، شماره ۲۵ ۲ ۴ —     از ساعت ۱۱ تا ۲۰ خیابان شریعتی، نرسیده به پل […]ادامه مطلب

رویداد های هنری گالری گردی

برنامه گالری گردی | آدینه ۱۹ مهرماه ۱۳۹۸

 برنامه گالری های تهران | آدینه ۱۹ مهرماه ۱۳۹۸   نگارخانه-موزه هنرمند- کیوریتور مدیوم- عنوان تاریخ- ساعت بازدید نشانی- روزهای تعطیل ۱ ۰۰۹۸۲۱ —     از ساعت ۱۶ تا ۲۰ خیابان کریمخان زند، خیابان خردمند، کوچه ۱۸، شماره ۲۵ ۲ ۴ —     از ساعت ۱۱ تا ۲۰ خیابان شریعتی، نرسیده به پل […]ادامه مطلب

رویداد های هنری گالری گردی

برنامه گالری گردی | آدینه ۱۲ مهرماه ۱۳۹۸

 برنامه گالری های تهران | آدینه ۱۲ مهرماه ۱۳۹۸   نگارخانه-موزه هنرمند- کیوریتور مدیوم- عنوان تاریخ- ساعت بازدید نشانی- روزهای تعطیل ۱ ۰۰۹۸۲۱ —     از ساعت ۱۶ تا ۲۰ خیابان کریمخان زند، خیابان خردمند، کوچه ۱۸، شماره ۲۵ ۲ ۴ —     از ساعت ۱۱ تا ۲۰ خیابان شریعتی، نرسیده به پل […]ادامه مطلب

رویداد های هنری گالری گردی هنرهای تجسمی

برنامه گالری گردی | آدینه ۵ مهرماه ۱۳۹۸

 برنامه گالری های تهران | آدینه ۵ مهرماه ۱۳۹۸   نگارخانه-موزه هنرمند- کیوریتور مدیوم- عنوان تاریخ- ساعت بازدید نشانی- روزهای تعطیل ۱ ۰۰۹۸۲۱ —     از ساعت ۱۶ تا ۲۰ خیابان کریمخان زند، خیابان خردمند، کوچه ۱۸، شماره ۲۵ ۲ ۴ —     از ساعت ۱۱ تا ۲۰ خیابان شریعتی، نرسیده به پل […]ادامه مطلب

رویداد های هنری گالری گردی

برنامه گالری گردی | آدینه ۲۲ شهریور ۱۳۹۸

 برنامه گالری های تهران | آدینه ۲۲ شهریور ۱۳۹۸   نگارخانه-موزه هنرمند- کیوریتور مدیوم- عنوان تاریخ- ساعت بازدید نشانی- روزهای تعطیل ۱ ۰۰۹۸۲۱ —   از ساعت ۱۶ تا ۲۰ خیابان کریمخان زند، خیابان خردمند، کوچه ۱۸، شماره ۲۵ ۲ ۴ —   از ساعت ۱۱ تا ۲۰ خیابان شریعتی، نرسیده به پل سید خندان، […]ادامه مطلب

رویداد های هنری هنرهای تجسمی

برنامه گالری گردی | آدینه ۱۵ شهیور ۱۳۹۸

 برنامه گالری های تهران | آدینه ۱۵ شهریور ۱۳۹۸   نگارخانه-موزه هنرمند- کیوریتور مدیوم- عنوان تاریخ- ساعت بازدید نشانی- روزهای تعطیل ۱ ۰۰۹۸۲۱ —   از ساعت ۱۶ تا ۲۰ خیابان کریمخان زند، خیابان خردمند، کوچه ۱۸، شماره ۲۵ ۲ ۴ —   از ساعت ۱۱ تا ۲۰ خیابان شریعتی، نرسیده به پل سید خندان، […]ادامه مطلب

رویداد های هنری گالری گردی

برنامه گالری گردی | آدینه ۱ شهریور ۱۳۹۸

 برنامه گالری های تهران | آدینه ۱ شهریور ۱۳۹۸   نگارخانه-موزه هنرمند- کیوریتور مدیوم- عنوان تاریخ- ساعت بازدید نشانی- روزهای تعطیل ۱ ۰۰۹۸۲۱ —   از ساعت ۱۶ تا ۲۰ خیابان کریمخان زند، خیابان خردمند، کوچه ۱۸، شماره ۲۵ ۲ ۴ —   از ساعت ۱۱ تا ۲۰ خیابان شریعتی، نرسیده به پل سید خندان، […]ادامه مطلب