چه بر سر تماشاگه پول آمده است؟+

چه بر سر تماشاگه پول آمده است؟