به بهانه نمایشگاه مارکو گریگوریان در گالری دستان دو