آندره وایدا کارگردان ‘سرزمین موعود’ درگذشت+

آندره وایدا کارگردان ‘سرزمین موعود’ درگذشت