هنرگردی مجله تخصصی هنری ایران

مجله مستقل و تخصصی هنرهای تجسمی و مفهموی

گزارش از بخش اول كنفرانس تدكس دانشگاه هنر

سخنران اول تدکس جناب آقاى مهدى هاشمى موضوع سخنرانى: هنر و گوهر هنر فنى است قابل كسب و بر اساس تجربه و خلاقيت به دست مى آيد ولى گوهر امرى ايست ذاتى و جوهر وجوديى انسان است. هر انسانى اين دو ويژگى را دارا ست. و اين استعداد، استاد و پشتكار هستند كه يك هنرمند را مى سازد […]