هنرگردی مجله تخصصی هنری ایران

مجله مستقل و تخصصی هنرهای تجسمی و مفهموی

نمایشگاه هنر قاجار در موزه آقاخان تورنتو

خاندان قاجاریه، از خانواده‌های بزرگ ایران بودند که سالیانی دراز بر ایران حکومت راندند (۱۱۷۴-۱۳۰۴). دودمان قاجار در تاریخ ایران به بی‌کفایتی مشهور بوده و در این دوره اقتصاد ایران رو به قهقرا می‌گذارد و بخش‌های زیادی از خاک ایران از آن جدا شدند. به رغم بسیاری از سوء رفتارهای قاجاریه، باید پذیرفت که در […]