واکنش شهرداری به دزدی تندیس کودک میدان ونک+

واکنش شهرداری به دزدی تندیس کودک میدان ونک