Tags : نهان بر عیان

گالری گردی نقد و مقالات

تقابل نمایش مهندسی تصویر در نگارگری با تعریف زمانی هنر

هنر معاصر مانند هر مفهومی با کمی جستجو معنای حقیقی خود را به ما نشان می دهد، تا چهارچوب آن را شناخته و به بیراهه نرویم. هنر معاصر به خلق در زمان خاص اشاره دارد؛ که آغاز و پایانش در حال حرکت است. پایانی باز که از اکنون وام می گیرد و آغازی که از […]ادامه مطلب