Tags : AIR-INK

نقاشی و طراحی هنرهای تجسمی

تولید جوهر نقاشی از دود اگزوز اتومبیل

شارما انیرود “Anirudh Sharma “ فراغ التحصیل دانشگاه ام آی تی (MIT media lab) پروژه ای چالش برانگیز با هدف تبدیل چیزی زشت مانند آلودگی، به چیزی با ارزش را آغاز کرده است. وی که موسس آزمایشگاه “grafiky” است، پروژه ای  را با عنوان “AIR-INK” که در آن کربن خارج شده از اگزور اتومبیل ها […]ادامه مطلب