به بهانه فروش اثری از آمادئو مودیلیانی در حراج ساتبی+

به بهانه فروش اثری از آمادئو مودیلیانی در حراج ساتبی