Tags : Bandar-e Anzali

معماری و شهرسازی

به یاد بنای شمس العماره انزلی و لزوم بازسازی بناهای

ما امروز در دنیایی زندگی میکنیم که نگهبانی از هویت فرهنگی تاریخی و هنری یکی از ستونهای مستحکم هر تمدن و سرزمینی است تا بار معنایی و ژرفای تاریخی خود را به باقی جهان اثبات کند و از آن برای پیوند خود به تکامل آنچه امروز بر آن ایستاده ایم استفاده کند. حاکمان، در طول […]ادامه مطلب