تغییر واحد پول برای نخستین بار در اقتصاد هنر+

تغییر واحد پول برای نخستین بار در اقتصاد هنر