Tags : Crime Photography

اخبار هنرهای تجسمی عکاسی و فتومونتاژ نقد و مقالات هنرهای تجسمی

ویجی پیشگام عکاسی شهری

پیشگامان به جرات عکاسی از پدیده‌های جذاب قرن ماست. هر کسی به نحوی از این هنر استفاده می کند. عده‌ای تمام جزییات یک صحنه را طراحی می کنند و عکس می گیرند، برخی هم یک حس خوب را عکاسی می کنند. عکاسانی هم هستند که لحظه‌های دردناک را به ثبت می‌رسانند. در نهایت این هنر عکاسی است که پیدا کند […]ادامه مطلب