هنرگردی مجله تخصصی هنری ایران

مجله مستقل و تخصصی هنرهای تجسمی و مفهموی

اندیشه‌ی عمومی، ایده ای مربوط به سال ۱۹۷۱

General Idea

پروژه ی “General Idea” مجموعه ای است که توسط سه هنرمند کانادایی: “Felix Partz”، “Jorge Zontal” و “AA Bronson” تولید شده است. فعالیت عمده ی این سه هنرمند بین سالهای ۱۹۶۷ تا ۱۹۹۴ صورت گرفته و آنها را به پیشگامانی از هنرهای مفهومی و مبتنی بر رسانه تبدیل کرده است. همکاری آنها همانند الگویی برای […]