قاسم افشار گوینده پیشکسوت تلویزیون درگذشت+

قاسم افشار گوینده پیشکسوت تلویزیون درگذشت