هنرگردی مجله تخصصی هنری ایران

مجله مستقل و تخصصی هنرهای تجسمی و مفهموی

زمین برگرفته از خون و دریای سرخ

زمین خون جاروب و دریای سرخ  اینستالیشنی است که در سال ۲۰۱۴ در خندق برج لندن در انگلیس به نمایش گذشته شده است . خالق این اثر پل کومینس است که همراه با طراح صحنه تام پیپر این اثر را آفریده‌اند. عنوان اثر از بیت اول یک شعر گرفته شده است که شاعر این اثر […]