Tags : James Turrell

آثار هنری برجسته معماری و شهرسازی هنرهای مفهومی ویدئو هفته

پروژه رنگ درون

الهام از نور پروژه رنگ درون به عنوان نقطه عطفی در دانشگاه تگزاس – واقع در شهر آستین – قرار گرفته بر بام مرکز فعالیت های دانشجویی (SAC)، برخاسته از تمایل دانشجویان به نوعی انزوای صلح آمیز است. از طریق فرایند طراحی مشارکتی، دانشجویان نقشی محوری در تعریف عملکردها و برنامه دهی در مرکز فعالیت های دانشجویی و نهایتا […]ادامه مطلب