مصاحبه اختصاصی هنرگردی با خانم جین هانسون، به بهانه رویداد یک روز، یک کُر