Tags : Junk Art

نقد و مقالات هنرهای تجسمی هنرهای مفهومی

هنر آخال در برابر هنرهای زیبا

هنر آخال هنر شورشی پیش تر در چندین مقاله به هنر بازیافت پرداختیم و چند تن از هنرمندانی را که با مواد بازیافتی به آفرینش آثار هنری دست میزنند معرفی کردیم. این‌بار علاوه بر ارائه چکیده ای از تاریخچه هنر آخال کاری به عنوان یکی از نزدیک‌ترین زمینه های هنری به هنر بازیافت، به سراغ […]ادامه مطلب