کاظم افرندنیا بازیگر پر سابقه سینما درگذشت+

کاظم افرندنیا بازیگر پر سابقه سینما درگذشت