Tags : Maryam Ekhtiar

نقد و مقالات هنرهای تجسمی

مروری بر چند فراز در هنر دوره قاجار

ایران قرن نوزدهم: تداوم و تجدید حیات بخش عمده‌ای از تصویر عمومی تبلیغ شده توسط سلسله قاجار 1175-1304 (1925-1796)، به تکنیک‌های جدیدی برمی‌گشت که برای هنر ایرانی نو بودند. با این حال، یکی از جنبه‌های مهم تصویر شاهنشاهی، متکی بر شیوه‌های قدیمی و ارجاعات هنری به سلسله‌های باستانی پادشاهی بود. بنابراین هنر ایران در قرن […]ادامه مطلب

نقد و مقالات هنرهای تجسمی

مروری بر چند فراز در هنر نوگرا و معاصر ایران

جنبش هنر مدرن در ایران در اواخر دهه بیست و اوایل دهه سی شمسی شکل گرفت. از نظر سیاسی، این سال‌ها هم‌زمان با کناره‌گیری رضاشاه پهلوی و افزایش تماس با غرب بود. از نظر هنری، این دوره پس از درگذشت کمال‌الملک 1226-1319 (1847-1940) بود که به طور نمادین پایان پایبندی خشک به نقاشی آکادمیک به […]ادامه مطلب