نمایشِ آثار فرکتال‌آرت مهرداد گروسی در گالری هنر امروز+

نمایشِ آثار فرکتال‌آرت مهرداد گروسی در گالری هنر امروز