Tags : Mohammad Ehsaei

نقد و مقالات

مروری بر زندگانی و فعالیت استاد محمد احصایی

دهه ۴۰ شمسی از هر حیث ، دهه مهمی در تاریخ هنر معاصر ایران است ،زیرا در آن حدود جریاناتی شکل می گیرد که تا کنون ادامه دارد و قدر مسلم در آینده ادامه خواهد داشت ، اولین این جریانات جنبش سقاخانه بود و پس از آن نقاشیخط متولد گشت، که تنی چند از اصلی […]ادامه مطلب