هنرگردی مجله تخصصی هنری ایران

مجله مستقل و تخصصی هنرهای تجسمی و مفهموی

بازیافت محصولات گوشتی

Isaac Monte

هنر بازیافت هرساله حجم زیادی از مواد غذایی به دلیل اتمام تاریخ مصرف توسط سوپرمارکت ها دور ریخته می شود. آیزاک مونته Isaac Monté هنرمندی است که در پروژه ی خود از این گوشت های دور ریختنی استفاده می کند و آنها را به صورت گلدان و چراغ های روشنایی درمی آورد. “با خارج کردن بخش قرمز […]