Tags : Qajar art

نقد و مقالات هنرهای تجسمی

مروری بر چند فراز در هنر دوره قاجار

ایران قرن نوزدهم: تداوم و تجدید حیات بخش عمده‌ای از تصویر عمومی تبلیغ شده توسط سلسله قاجار 1175-1304 (1925-1796)، به تکنیک‌های جدیدی برمی‌گشت که برای هنر ایرانی نو بودند. با این حال، یکی از جنبه‌های مهم تصویر شاهنشاهی، متکی بر شیوه‌های قدیمی و ارجاعات هنری به سلسله‌های باستانی پادشاهی بود. بنابراین هنر ایران در قرن […]ادامه مطلب