تعریف عکاسی خیابانی چیست؟

شهر با کوچه ها و خیابان هایش، با آمد و شد مردم و اهالی شهر، با داستان های متنوع، با رفتارهای اجتماعی قابل تحلیل و… قلمرو جذاب و وسوسه انگیز…

مارک کوئن عکاس آوانگارد زمان خود

مارک کوئن عکاسی خیابانی متولد 1943 آمریکاست که ما در این مقاله به مجموعه عکس کتاب آن به نام”خیابان شوم” (Grim street) می پردازیم. کوئن عکاسی است که زندگی آمریکایی دهه…