منبت کاری های چوبی مینیاتوری قرن شانزدهمی و رازهایشان

تنها ۱۳۵ منبت کاری چوبی مینیاتوری در دنیا وجود دارد و متخصصین هنر سراسر دنیا را به چالش کشیده اند. اخیرا محققان برخی از این قطعات کوچک شامل محرابهای کوچک،…